O nas

Grupa Luxecasting zosta?a za?o?ona w 2001 roku w pi?knej nadmorskiej prowincji Fujian w Chinach i rozpocz??a produkcj? z??czy tankwagen (TW) i zacisków bezpieczeństwa DIN 2817?

Luxecasting Group

Aby podkre?li? jako?? zarz?dzania, w 2005 roku uzyskano certyfikat ISO 9001.?Przez kolejne lata Grupa Luxecasting rozwija?a si? bardzo szybko wi?c konieczne by?o przeniesienie si? w 2007 roku do nowej, wi?kszej siedziby w Gao`an w prowincji Jiangxi.?Do dnia dzisiejszego firma zlokalizowana jest w tym miejscu, gdzie oferuje doskona?e zasoby materia?owe oraz logistyczne.

??czna powierzchnia firmy to ponad 99 000 m2 z czego 76 000 m2 to powierzchnia zabudowy. Ca?kowity koszt inwestycji to 90 milionów chińskich juanów. Do lotniska mo?na dojecha? w godzin? samochodem, a autostrady prowadz?ce do portu znajduj? si? w pobli?u.

Z dworca kolejowego Shanghai Hongqiao = 5 godz 10 min samochodem

Z lotniska Shanghai Hongqiao lub Pudong = 1 godz. 40 min samochodem

Luxe utrzymuje bliskie kontakty z pobliskimi uniwersytetami, takimi jak Uniwersytet Nauki i Technologii w Wuhan, aby wspiera? m?ode i utalentowane osoby. Ekspansja i rozwój nie usta?y

Dzi? z dum? mo?emy powiedzie?, ?e posiadamy fabryki, magazyny, oddzia?y i przedstawicieli na najwa?niejszych rynkach w Europie.?Posiadamy takie certyfikaty jak ISO9001, IATF16949 oraz PED. Nasze produkty znajduj? zastosowanie w wielu bran?ach, takich jak przemys? naftowo-gazowy, farmaceutyczny, chemiczny czy te? spo?ywczy. Jeste?my liderem na rynku przewodów i armatury przeciwpo?arowej.?Zaopatrujemy równie? przemys? motoryzacyjny w komponenty bezpo?rednio na lini? produkcyjn?.

W grupie Luxecasting jeste?my pasjonatami naszych produktów, dziedzictwa i wiedzy. Zapraszamy do wspó?pracy.

.

Jako??

Nasz system zarz?dzania jako?ci? okre?la wysokie standardy, które powinni?my spe?nia? my i nasi dostawcy. Normy te zosta?y certyfikowane zgodnie z ISO 9001-2015? i regularnie poddajemy si? audytom.

Gwarantujemy standardy jako?ci, które s? zgodne z wymaganiami przemys?u motoryzacyjnego.

Wdro?yli?my wewn?trzny program ci?g?ego doskonalenia, aby te same b??dy nie powtarza?y si?

Logistyka

Centrum ?ańcucha dostaw Luxecasting Internatinal Group znajduje si? w Chinach, w regionie Azji, gdzie znajduje si? produkcja i magazyn.

Lokalizacja ta jest? ?ród?em naszych produktów i z tego punktu obs?ugujemy naszych klientów na ca?ym ?wiecie.

Realizujemy szybk? dostaw? na ca?y kontynent europejski. Od bazy produkcyjnej, do europejskiego centrum magazynowego w Niemczech, a? po dostaw? do u?ytkowników końcowych. Mo?emy zapewni? elastyczn? i kompletn? us?ug?, aby sprosta? planowaniu potrzeb materia?owych.?

Centrum logistyczne w regionie Azji. W zglobalizowanym ?wiecie efektywna logistyka jest kluczem do terminowego zapokojania potrzeb klientów.

Nasza baza produkcyjno-logistyczna w regionie Azji jest wyposa?ona w zaawansowane systemy technologiczne do zarz?dzania i optymalizacji logistyki, aby zapewni? terminowo?? dostaw.

Globalna logistyka
Nieustannie oceniamy wydajno?? i szybko?? naszej sieci logistycznej. Naszym celem jest tworzenie centrów dystrybucji w kluczowych lokalizacjach, aby zapewni? naszym klientom najbardziej elastyczne rozwi?zania.

?rodowisko

Luxecasting International to grupa posiadaj?ca certyfikat ISO 14001:2015.

Nasze g?ówne zasady dzia?ania to: zrównowa?ony rozwój, odpowiedzialno?? spo?eczna i niska emisja dwutlenku w?gla. Dok?adamy wszelkich starań, aby zminimalizowa? negatywny wp?yw na ?rodowisko na ka?dym etapie procesu produkcyjnego. Zgodnie z rygorystycznymi normami lokalnych i krajowych organów, nasza firma przesz?a audyt dotycz?cy czystszej produkcji.

Nasz program ?rodowiskowy obejmuje  

  •     Klasyfikacja wszystkich odpadów produkcyjnych. Odpady niebezpieczne s? odbierane i usuwane przez firmy zewn?trzne.
  • Zak?ad wyposa?ony jest w system odzysku ch?odziwa w celu zminimalizowania emisji odpadów.
    ?cieki na bie??co s? usuwane na ró?nych etpach procesu produkcyjnego. 
  • Posiadamy najwy?szej klasy system utylizacji i odzysku ?cieków oraz instalacje do emisji gazów, który zosta? wysoko ocenione przez w?adze lokalne. Wdra?amy program zarz?dzania opakowaniami, którego celem jest zast?pienie plastiku innymi alternatywami.
  • Co roku fabryka poddawana jest kontrolom. Regularnie sprawdzamy, czy wszystkie systemy dzia?aj? prawid?owo, a emisje odpadów spe?niaj? nasze wewn?trzne, krajowe i lokalne standardy.
  • W fabryce prowadzone s? regularne ?wiczenia ratownicze w celu zapewnienia gotowo?ci w razie wypadku.
国产一国产精品一级毛片