Process/Production Exemplaire Exemplaire

Proces/Produkcja

Jeste?my producentem z du?ym do?wiadczeniem w zakresie kilku procesów produkcyjnych. 4 miejsca produkcyjne zlokalizowane w Chinach i Niemczech

Wszystko w jednym miejscu!

W luxe jeste?my dumni z tego, ?e mo?emy zarz?dza? ka?dym etapem procesu rozwoju. Od badań, projektowania form, opracowywania prototypów, certyfikacji, testowania a? po produkcj? sreyjn?.

Obróbka

Cz??ci i komponenty Luxe s? poddawane obróbce u lokalnych i zaufanych partnerów.

Obecnie oferujemy:

 • Powlekanie galwaniczne chromem, niklem, cynkiem-niklem, kadmem, miedzi?, cynkiem, srebrem, cyn?-cynkiem i cynkiem-?elazem.
 • Folie konwersyjne, takie jak anodowanie, pasywacja i fosforowanie.
 • Elektropolerowanie
 • Malowanie i malowanie proszkowe
 • Pow?oka PTFE & gotowy wyrób PTFE
Uszczelka &elementy gumowe

Profesjonalna produkcja uszczelek
Uszczelki s? jednym z g?ownych asortymentów naszej firmy. Klienci wymagaj? ich bardzo wysokiej jako?ci.
W zakresie gumy i materia?ów uszczelniaj?cych wspó?pracujemy z renomowanym mi?dzynarodowym dostawc?.
Certyfikat FDA dla niektórych materia?ów.

  Pow?oka PTFE & PFA

  Zarówno pow?oka PTFE oraz PFA zapewniaj? optymaln? odporno?? chemiczn?

  Generalnie proces ten jest stosowany do takich materia?ów jak stal nierdzewna i stal zwyk?a. Mo?emy zastosowa? to do sztywnych rur, obrabianych ??czników, zaworów…

  Nie wahaj si? i daj zna? czego potrzebujesz; nasi in?ynierowie pomog? w Twqoim zapytaniu

   CNC-obróbka precyzyjna

   Obróbka precyzyjna to proces usuwania materia?u w celu uzyskania wymaganego kszta?tu lub powierzchni, którego nie mo?na osiagn?? innymi metodami produkcji, takimi jak odlewanie.
   Dla du?ych partii produkcyjnych stosowane s? maszyny CNC (sterowanie numeryczne) w celu zapewnienia sta?ej jako?ci oraz szybko?cki wykonania.
   Dzi?ki oprogramowaniu CAD-CAM, czas realizacji projektu jest bardzo szybki.

   W Luxe wszystkie cz??ci oraz produkty podlegaj? temu procesowi. Zapewnia on szybki efekt oraz sta?? jako??.

   Wydajno?? oraz mo?liwo?ci precyzyjnej obróbki:

   • Software: programy CAD-CAM, ProE i UG
   • Obróbka stali, stali nierdzewnej, aluminium oraz mosi?dzu
   • 300 stacji CNC
   • Max wymiar ?rednicy 750 mm, d?ugo?? 1000 mm i 100 kg wagi
   • Chropowatos? do Ra 0,2
   • Tolerancja 0,005 mm
   • Dedykowani eksperci
    Odlewanie kokilowe

    W procesie odlewania kokilowego stopione aluminium wlewa si? do formy i wype?nia  jedynie si?? grawitacji. Poprzez kontrolowanie parametrów procesu oraz zastosowanie dobrze umiejscowionych podajników i pionów mo?na uzyska? solidny odlew o doskona?ej integralno?ci strukturalnej
    Kombinacja obróbki cieplnej oraz ?rutowania pozwala uzyska? twardy odlew o wysokiej wytrzyma?o?ci, nadaj?cy si? do obróbki mechanicznej.
    Brak zalet? Parametry oraz mo?liwo?ci odlewania kokilowego Luxe:

    • Roczna wydajno?? 2,3 mln sztuk
    • Materia?y zgodne z normami ASTM, SAE, AISI, ACI, DIN, EN, ISO oraz GB
    • W pe?ni automatyczne manipulatory
    • Szybkko??, wysoka dok?adno??, powtarzalno??
    • W?asny warsztat narz?dzi form
    • 10 stacji odlewania grawitacyjnego
    • Dedykowani eksperci

      Odlewanie ci?nieniowe

      Odlewanie ci?nieniowe polega na tym, ?e stopiony stop zwykle na bazie aluminium lub cynku, jest wtryskiwany do ?rodka metalowej formy.
      Parametry oraz mo?liwo?ci odlewania ci?nienowego:

      • Roczna wydajno?? 3 mln sztuk
      • Materia?y zgodne z normami ASTM, SAE, AISI, ACI, DIN, EN, ISO oraz GB
      • Mo?emy odlewa? stopy cynku i aluminium
      • W pe?ni automatyczne manipulatory
      • Szybko??, wysoka dok?adno?? i powtarzalno??. 
      • W?asny warsztat narz?dzi form
      • 5 zestawów do odlewania stopów cynku
      • 5 zestawów do odlewania stopów aluminium
      • Dedykowani eksperci
        Kucie
        • Jest to proces, który polega na obróbce plastycznej, polegaj?cy na odkszta?ceniu metali za pomoc? uderzeń lub nacisku narz?dzi. Wymagana jest bardzo du?a si?a st?d u?ywa si? do tego specjalistycznych maszyn. Fizyczne odkszta?cenie metalu podczas procesu kucia zmieniaj? wewn?trzn? struktur? materia?u, w taki sposób, ?e mo?na osi?gn?? doskona?e w?a?ciwo?ci mechaniczne.
         Przyk?adem s? nasze z??cza typu Storz, które cechuj? si? wyjatkow? trwa?o?ci? i niezawodno?ci?.

         Parametry oraz mo?liwo?ci kucia:

         • Roczna wydajno?? 2 mln sztuk
         • Materia?y zgodne z normami ASTM, SAE, AISI, ACI, DIN, EN, ISO oraz GB
         • W pe?ni automatyczne manipulatory. Szybko??, wysoka dok?adno?? i powtarzalnos?.
         • W?asny warsztat narz?dzi form
         • 10 stacji kucia
         • Ekspert dedykowany
          Odlewanie metod? traconego wosku
          • Odlewanie metod? traconego wosku?rozpoczyna si? od uformowania modelu woskowego, który ma identyczny rozmiar i kszta?t jak wymagany odlew. Potem nast?puje proces zanurzenia oraz suszenia? w celu wytworzenia twardej, ?aroodpornej ceramicznej warstwy zewn?trznej.?Gdy warstwa ta osi?gnie wymagan? grubo??, jest podgrzewana w celu stopienia i usuni?cia wosku od wewn?trz. Rezultatem tego jest twarda ceramiczna skorupa, która mo?e by? u?ywana do odlewania stopów metal.

           Zalety tej metody:

           • ?ywotno?? formy jest niezwykle d?uga, o ile proces formowania wosku nie wp?ywa na formy.
           • Mo?na odlewa? z?o?one kszta?ty oraz g?adkie powierzchnie. Zmniejsza to liczb? wymaganych operacji dodatkowych.
           • Do tego procesu nadaje si? wiele ró?nych stopów.
           • Wysoki stopień dok?adno?ci odlewania oraz mo?liwo?? cienko?ciennych sekcji, redukuj? ca?kowit? wag? detalu.

           Wydajno?? i mo?liwo?ci tej metody:

           • Wydajno?? roczna 1800 T
           • Materia?y zgodne z normami ASTM, SAE, AISI, ACI, DIN, EN, ISO oraz GB
           • Mo?emy odlewa? ponad 100 ró?nych rodzajów stopów czarnych i nie?elaznych, a tak?e spe?nia? specjalne wymagania klientów.
           • Odlewy o z?o?onych kszta?tach i rozmiarach s? wykonywane z tolerancj? wymiarów +/- 0,1 mm, co minimalizuje potrzeb? procesów wtórnych.
           • W?asny warsztat narz?dzi form
           • 4 stacje odlewania
           • 8 zestawów stacji do wtrysku wosku
             Spiekanie metali
             • W procesie spiekania metali proszek jest prasowany pod ci?nieniem w matrycy, a nast?pnie ogrzewany, a? cz?stki proszku zostan? ze sob? stopione i utworz? mocne po??czenie.
              Kluczowa ró?nica w stosunku do odlewania polega na tym, ?e podczas procesu spiekania temperatura materia?u nie osi?ga progu, w którym cia?o sta?e zamienia si? w ciecz. Dlatego jest idealny do materia?ów o wysokiej temperaturze topnienia.

              Materials available for sintering:

               Kategoria materia?uMateria?y dost?pne do spiekania:Zastosowanie
               Fe-based alloysFe-2Ni, Fe-8NiAutomotive, tools
               Stainless steel316L, 17-4PH, 310, 420, 440CMedical equipment, watch components
               Hard alloyWC-CoCutting tools, watch components
               CeramicAI203, ZrO2, SiO2Electronics and watch components
               Heavy alloyW-Ni-Fe, W-Ni-Cu, W-CuMilitary and communication equipment
               Titanium alloyTi, Ti-6AI-4VMilitary and medical components
               Magnetic materialMilitary and medical equipment
               Tool steel42CrMp4, M2Tools
               Copper alloyMaterials for heat and electric conduction
               国产一国产精品一级毛片