Services Exemplaire Exemplaire

Us?ugi

Nie tylko produkujemy. Oferujemy równie? szereg us?ug, których celem jest wzmocnienie d?ugoterminowej wspó?pracy z naszymi klientami.

Badania i rozwój

Nasz zespó? in?ynierów mo?e pomóc Ci w realizacji projektów dostosowanych do Twoich potrzeb.??Nasze 20-letnie do?wiadczenie pozwala nam na optymalizacj? produkcji prostych lub z?o?onych produktów. Wielu du?ych firm zaufa?o nam w zakresie produkcji komponentów, a nawet gotowych produktów.??Nasze narz?dzia i formy produkujemy we w?asnym zakresie, co gwarantuje dobr? kontrol? nad terminami, ale tak?e nad aspektami zwi?zanymi z poufno?ci? danych.?

?ańcuch dostaw

Wszyscy wiemy, ?e stan magazynu jest kluczow? cz??ci? naszej dzia?alno?ci. Mamy us?ugi logistyczne (*), które oferujemy jako jedyni:?

  • Sk?aduj swoje produkty w Chinach, które b?d? gotowe do wysy?ki zgodnie z Twoimi potrzebami.?
  • Sk?aduj swoje produkty w Europie. Dzi?ki temu rozwi?zaniu, masz do pokonania tylko minimum kilometrów pomi?dzy naszymi magazynami a Twoj? siedzib?.??
  • Transport Państwa produktów podczas regularnego importu, który wykonujemy dla naszych filii. Zarz?dzamy transportem i odpraw? celn? dla Ciebie.? ? ? ? ? ? ?(*)z zastrze?eniem pewnych warunków, skontaktuj si? z nami

Akademia Szkoleniowa Luxe 

Wiedza na temat produktów i procesów produkcyjnych jest niezb?dna do podkre?lenia naszej kompetencji. Akademia szkoleniowa Luxecasting pozwala naszym wewn?trznym zespo?om na pog??bianie swojej wiedzy.??Mamy równie? mo?liwo?? przeszkolenia Państwa zespo?ów zgodnie z Państwa oczekiwaniami. W tym celu nale?y skontaktowa? si? z naszym przedstawicielem handlowym, który dokona rozeznania w Państwa oczekiwaniach w zakresie szkoleń.??

Warsztat monta?owy 

W przypadku potrzeb monta?owych wymagaj?cych spawania, monta?u, obróbki mechanicznej, obróbki powierzchniowej … mo?emy Państwu pomóc w realizacji tych potrzeb. Czy to w Chinach, czy w Europie.  Mo?emy równie? zaoferowa? us?ugi w zakresie konserwacji, testów i kontroli wszystkich produktów zwi?zanych z naszym portfolio.  

国产一国产精品一级毛片